Οικονομία

Attica Bank: Επέστρεψε στη κερδοφορία το 2023 – Σημαντική μείωση των NPLs

Επιστροφή στη κερδοφορία σημείωσε η Attica Bank το 2023, με επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Κέρδη (προ προβλέψεων) ύψους 21,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας ύψους 38,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο.

Κατά το δ’ τρίμηνο του έτους, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη της Attica Bank ανήλθαν σε 10,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 50% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του έτους, ενώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, το αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο, ύψους 4,3 εκατ. ευρώ

Επιπλέον, η τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη προ φόρων ύψους 28,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς 356,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο.

Αξιοσημείωτη αύξηση σημειώθηκε στα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα του Ομίλου σε ετήσια βάση, ύψους 93,2 εκατ. ευρώ έναντι 48,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο.

Το επίπεδο των καθαρών εσόδων από τόκους σε επαναλαμβανόμενη βάση αποτελεί νέο υψηλό των τελευταίων τριμήνων, ενώ σε ετήσια βάση κατέγραψε σημαντική αύξηση κατά 82,6%.

Όπως επισημαίνει η Attica Bank, βασικοί συντελεστές στην μεταβολή αυτή αποτέλεσαν οι ισχυρές νέες εκταμιεύσεις, η αύξηση του επιτοκιακού εσόδου από δάνεια και απαιτήσεις, συνέπεια των αυξήσεων των επιτοκίων δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου και της ενίσχυσης των εσόδων από το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 9 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση 58% σε ετήσια βάση.  Τα επαναλαμβανόμενα γενικά λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν μείωση κατά 18% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της προσπάθειας της Διοίκησης για περιστολή κυρίως στις καταβαλλόμενες αμοιβές τρίτων και του εξορθολογισμού του δικτύου καταστημάτων.

Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου ενισχύθηκαν και ανήλθαν στα επίπεδα των 3,2 δισ. ευρώ με τα υπόλοιπα των λογαριασμών να παρουσιάζουν σημαντική αύξηση κατά 6% σε ετήσια βάση. Ισχυρό προφίλ ρευστότητας με δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο 251,3% τον Δεκέμβριο του 2023.

Όσον αφορά την καθαρή Πιστωτική Επέκταση ανήλθε σε ύψος 324 εκατ. ευρώ οδηγώντας σε μερίδιο αγοράς 7,7%.

O δείκτης CET1 ανήλθε σε 12,8%, παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πιστωτική επέκταση που σημειώθηκε κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Νέες Εκταμιεύσεις ύψους 688 εκατ. ευρώ σημειώθηκαν για το έτος 2023.

Οι νέες εκταμιεύσεις επιταχύνθηκαν μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας τον Απρίλιο του 2023, με την αξιοσημείωτη επίδοση να επιτυγχάνεται κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, όπου οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν σε 306 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 294 εκατ. ευρώ αφορούν την επιχειρηματική τραπεζική και τα 12 εκατ. ευρώ τη λιανική τραπεζική.

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (ΜΕΑ) του Ομίλου παρουσίασαν σημαντική μείωση τόσο σε ετήσια όσο και σε τριμηνιαία βάση, παρά τις συνεχείς αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ και των πληθωριστικών πιέσεων.

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της πώλησης του χαρτοφυλακίου Astir I κατά το γ΄ τρίμηνο, ο δείκτης ΜΕΑ μειώθηκε περαιτέρω στο 56,9% παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 880 μ.β. σε ετήσια βάση, ενώ ο δείκτης κάλυψης ανήλθε σε 61,3%.

Η ανακοίνωση της διοίκησης αναφέρει:

Το 2023 αποτέλεσε έτος-σταθμό για τον Όμιλο της Attica Bank, καθώς οι εντατικές προσπάθειες της Διοίκησης έχουν θέσει την Τράπεζα σε τροχιά πλήρους εξυγίανσης και επαναφοράς στη λειτουργική κερδοφορία, μετά από σειρά ετών. Η επίδοση της Attica Bank καθ΄ όλη τη διάρκεια του 2023 επιβεβαίωσε τη συστηματική υλοποίηση των στόχων μας. Τα αυξημένα έσοδα από τόκους κατά 86%, οι συνεχιζόμενες αυξημένες χορηγήσεις κυρίως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η μείωση του λειτουργικού κόστους αποτέλεσαν τα «κλειδιά» για την αλλαγή της σελίδας που επιτεύχθηκε τη χρονιά αυτή.

Καταφέραμε να βελτιώσουμε όλες τις λειτουργικές γραμμές των οργανικών μεγεθών του Ομίλου, παρουσιάζοντας για 4ο συνεχόμενο τρίμηνο θετικό επαναλαμβανόμενο λειτουργικό αποτέλεσμα, το οποίο ανήλθε σε €28,6 εκατ. σε επίπεδο έτους, αποδεικνύοντας την προσήλωση της Διοίκησης στο στόχο που έχει θέσει για την εξυγίανση και ανασύνταξη της Attica Bank στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

Η υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου και η αφοσίωση όλων των στελεχών για την επαναφορά σε λειτουργική κερδοφορία μάς επέτρεψε να παρουσιάσουμε θετικά απτά αποτελέσματα, όχι μόνο βελτιώνοντας τα θεμελιώδη μεγέθη μας, αλλά και παρουσιάζοντας μία πρωτόγνωρη για τα δεδομένα δυναμική στον τραπεζικό χώρο, λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική πορεία της Τράπεζας. Υπάρχει πλέον ένα δομημένο σχέδιο μετασχηματισμού, με νέες διαδικασίες που έκαναν την Τράπεζα πιο αποδοτική και ευέλικτη, με καινούργια προϊόντα, με νέα δυναμική και εξωστρέφεια.

Η Τράπεζα δημιουργεί πλέον οργανικό κεφάλαιο και παράλληλα με την ισχυρή ρευστότητα που διαθέτει, ύψους €3,2 δισ, μπορεί να χρηματοδοτεί ακόμη πιο αποτελεσματικά ιδιώτες και επιχειρήσεις. Η σημαντική θετική επίδοση για τη χρήση 2023 προήλθε κυρίως από την αύξηση στα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα του Ομίλου, τα οποία ανήλθαν σε €93,2 εκατ. σε σύγκριση με €48,3 εκατ. κατά την προηγούμενη περίοδο.

Η Attica Bank, όπως και οι άλλες τράπεζες, ωφελείται από την άνοδο των επιτοκίων σε επίπεδο επιτοκιακών εσόδων, όμως το κύριο όφελος στα έσοδά της προέρχεται αφενός από τη διεύρυνση των εργασιών της, αφετέρου και παράλληλα, από τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €473,3 εκατ. ενίσχυσε την κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα της Τράπεζας, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη τόσο των παλαιών όσο και των νέων μετόχων. Αυτό καθίσταται προφανές από το γεγονός ότι η Τράπεζα παρουσίασε ισχυρή αύξηση των υπολοίπων δανείων (μη συμπεριλαμβανομένων των τιτλοποιήσεων) κατά ποσοστό 31% ήδη κατά το 2023, που προήλθε κυρίως από την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Συνολικά για το 2023, η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε €324 εκατ. με την Τράπεζα οδηγώντας σε μερίδιο αγοράς 7,7%. Η πιστωτική επέκταση της Attica Bank αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω και το 2024 ως αποτέλεσμα υλοποίησης του Επιχειρηματικού μας Σχεδίου. Έμφαση θα δοθεί και για το 2024 στην εταιρική τραπεζική, κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στη χρηματοδότηση των ελευθέρων επαγγελματιών, όπως π.χ. οι μηχανικοί, προσφέροντας προϊόντα ολιστικής εξυπηρέτησης.

Περαιτέρω, οι νέες εκταμιεύσεις επιταχύνθηκαν και κατά το 2ο εξάμηνο του 2023 και ανήλθαν σε €497 εκατ. (έναντι €191 εκατ. κατά το 1ο τρίμηνο του έτους). Ειδικότερα, οι νέες εκταμιεύσεις σε μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις ανήλθαν σε €257 εκατ., ήτοι ποσοστό 37% επί του συνόλου, κατά τη χρήση του 2023. Συνεχίζουμε να εστιάζουμε στους δυναμικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας που αφορούν μεγάλα έργα στην ενέργεια, τις υποδομές, τον τουρισμό, το real estate, αλλά και τη μεταποίηση.

Βασικό ζητούμενο για την Attica Bank είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη μέσω της σταδιακής βελτιστοποίησης των εσωτερικών λειτουργιών. Η Attica Bank θέλει να γίνει η τράπεζα επιλογής του πελάτη, αποτέλεσμα του πελατοκεντρικού μοντέλου εξυπηρέτησης που χτίζουμε. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρήσαμε στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων μας στα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανομένη τάση που επικρατεί στην αγορά για εκδόσεις ομολογιακών δανείων.

Παράλληλα, για πρώτη φορά η Τράπεζα δημιούργησε και διέθεσε Αμοιβαίο Κεφάλαιο που φέρει την επωνυμία της αποδεικνύοντας την ευελιξία να εισέλθει σε νέες αγορές. Βασικός στόχος μας παραμένει η εκκαθάριση του ενεργητικού από τα Mη Εξυπηρετούμενα Δάνεια καθώς και η μείωση του σχετικού δείκτη.

Στο πλαίσιο αυτό, η επιτυχής ολοκλήρωση της συμφωνίας με επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της AB CarVal Investors, L.P. για την πώληση του συνόλου του χαρτοφυλακίου της τιτλοποίησης Astir I, ενίσχυσε τόσο τα κεφάλαια όσο και τη ρευστότητα της Τράπεζας, δίνοντάς της επιπλέον ώθηση να συνεχίσουμε την πορεία μετασχηματισμού και ανάπτυξης, καθώς αποτελεί την πρώτη συναλλαγή οριστικής αποαναγνώρισης ΜΕΑ.

Επιπλέον, τον Οκτώβριο 2023, προχωρήσαμε στην επαναγορά του συνόλου των ομολόγων των τιτλοποιήσεων Metexelixis και Omega, με στόχο τη βέλτιστη διαχείρισή τους μέσω των εργαλείων που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα παρουσίασαν μείωση και κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, με τον δείκτη να βαίνει μειούμενος και να ανέρχεται σε 56,9%, επωφελούμενος παράλληλα από την αύξηση του ενήμερου χαρτοφυλακίου κατά 23% σε ετήσια βάση.

Σημειώνεται ότι η περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού της Τράπεζας θα εξεταστεί παράλληλα με τη δυνατότητα υπαγωγής μέρους των ΜΕΑ της στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων “Ηρακλής ΙΙΙ”, ταυτόχρονα και με τις διεργασίες για την πιθανή συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα, τα οποία επί του παρόντος δεν έχουν αποφασιστεί.

Οποιαδήποτε απόφαση εκ μέρους της Διοίκησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα “Ηρακλής ΙΙΙ”, θα ληφθεί υπό την αξιολόγηση της επίπτωσης που θα επιφέρει η υπαγωγή στα αποτελέσματα της Τράπεζας και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τυχόν επιπτώσεις θα αντισταθμίζονται από άλλες αντίστοιχες ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης. Η Τράπεζα θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό για τυχόν αποφάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος “Ηρακλής ΙΙΙ” όταν θα έχει ολοκληρωθεί η ως άνω αξιολόγηση.

Η Διοίκηση της Τράπεζας εμφανίζεται πολύ αισιόδοξη για τη φετινή χρονιά, καθώς διαθέτει επαρκή ρευστότητα και κεφάλαια, τα οποία διοχετεύει στην αγορά για την ενίσχυση επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Με ευελιξία, προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, σύγχρονη τραπεζική κουλτούρα, αλλά και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, η Attica Bank έχει όλα τα εχέγγυα για να πετύχει.

Η νέα χρονιά, που συμπίπτει με τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυσή της, σηματοδοτεί την αρχή για μία νέα καθαρή, επαρκώς κεφαλαιοποιημένη, ευέλικτη και πελατοκεντρική Τράπεζα, που έχει ως στόχο να επιστρέψει αξία στους μετόχους, εργαζομένους και πελάτες της.

Ήδη από τις αρχές του 2024, η Διοίκηση της Attica Bank , στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού της σχεδιασμού έχει ξεκινήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την πιθανή συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα, με στόχο οι συνέργειες που θα προκύψουν να οδηγήσουν σε εξυγίανση και των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω της αύξησης του μεγέθους τους και της παρουσίας τους στα τραπεζικά δρώμενα.

To άρθρο Attica Bank: Επέστρεψε στη κερδοφορία το 2023 – Σημαντική μείωση των NPLs δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Με το WordPress Automatic Plugin από την codecanyon
Πλέον στην ιστοσελίδα μας δημοσιεύονται αυτόματα άρθρα μέσω «RSS feeds».
Από όποια σελίδα μας τα προσφέρει!
Δεν φέρουμε καμιά απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο.

Αν πιστεύεται πως αυτό το άρθρο πρέπει να διαγραφεί μην διστάσετε να μας βρείτε στα social media.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button